Max Wertheimer

max_werheimer_1880-1943Max Wertheimer je dobře znám především jako jeden ze zakladatelů tvarové (gestalt) psychologie, na jejímž vzniku se podíleli i jeho kolegové W. Köhler a K. Koffka. Narodil se 15. dubna 1880 v Praze na Josefově velmi intelektuální rodině, která mu zajistila kvalitní domácí vzdělání, jehož součástí byly i politické a vzdělávací diskuze s rodiči. Jeho otec byl povoláním učitelem a ředitelem školy a jeho matka získala doktorát na Würzburgské univerzitě v Německu. Mladý Wertheimer se nejprve rozhodl pro studium práv, brzy se ale od tohoto oboru odklonil a začal se věnovat filosofii a psychologii v rámci studia na psychologickém institutu univerzity ve Frankfurtu. Tam začal zkoumat tzv. fenomén zdánlivého pohybu, když si všiml, že světla na vlakovém nástupišti vytvářejí iluzi pohybu. Došel k závěru, že jednotlivé podněty vidíme jako organizované celky a nikoli jako pouhý souhrn částí, a iluze tedy nemůže vznikat skrze počitky na sítnici oka, ale v mysli na úrovni vjemů.

Když ve Frankfurtu působil jako profesor, poznal své celoživotní kolegy Köhlera a Koffku. Společně se snažili vytvořit ucelenou psychologickou teorii založenou na objevech z oblasti smyslové percepce a zformovali směr zvaný Gestalt psychologie (tvarová psychologie).

V roce 1933 emigroval do USA a začal vyučovat v New Yorku na New School od Social Research. Díky jeho práci se tato škola stala jednou z vůdčích škol v oblasti psychologie v první polovině dvacátého století.

Gestalt psychologie se zformovala především jako reakce na tehdy rozšířený strukturalismus.  Na rozdíl od strukturalismu zastává celostní přístup a prosazuje myšlenku, že celek je daleko více než jen součet jeho částí. Na základě teorie bylo ustanoveno několik gestalt zákonů, které se týkají smyslové percepce a díky nimž můžeme vysvětlit některé smyslové klamy a charakteristické procesy myšlení. Ukazují nám, jak mohou být malé objekty vnímány jako jeden celek.

Max Wertheimer zemřel 12. října 1943 na důsledky koronární embolie. Vzpomínkového shromáždění konaného na jeho počest se zúčastnilo mnoho osobností vědy včetně Alberta Einsteina.


arienn.cz