Gordon W. Allport

Gordon Allport byl americkým psychologem, který se jako jeden z prvních soustředil na studium osobnosti. Svým dílem významně přispěl k tématu hodnot, osobnostních vlastností i předsudků.

Tehdejší psychologii dominoval behaviorismus a psychoanalýza. Allport kritizoval oba dva směry. Psychoanalytický pro přílišné zaměření na hluboké, nevědomé struktury a behavioristický naopak pro povrchnost interpretací, které nabízí. Podle něj by měla být osobnost analyzována s ohledem na současné okolnosti a na kontext a nejen na základě minulých zážitků a naučeného jednání.

G. Allport se narodil 11. listopadu 1897 v Montezumě (Indiana, USA) do protestantské rodiny, která kladla důraz na tvrdou a usilovnou práci. Jeho otec byl lékařem a matka učitelkou. Malý Gordon byl inteligentní, stydlivé dítě, rád trávil čas o samotě. Střední školu dokončil s vynikajícími výsledky, hned poté nastoupil na Harvard, kde i přes obtížnější přizpůsobování se tamnímu prostředí vystudoval bakalářský stupeň ekonomie a filozofie. Spíše však inklinoval k sociální psychologii a psychologii osobnosti, které se věnoval ve svém volném čase a v rámci dobrovolnické činnosti.

Svou kariéru začal vyučováním ekonomie a filozofie na vysoké škole v Istanbulu.  Po roce se vrátil zpět na Harvard s cílem získat Ph.D z psychologie. Tam publikoval svou první vědeckou studii týkající se klasifikace a nástrojů měření osobnostních vlastností. Úspěšně dokončil magisterský i doktorský stupeň vzdělání, což mu umožnilo se dále věnovat psychologickým tématům na odborné úrovni.

Gordon Allport zemřel 9. října 1967 na rakovinu plic, když mu bylo necelých 70 let. 

Dispoziční teorie osobnosti

Předmětem vědy o osobnosti má být především porozumění její individualitě a jejím různým interpretacím. Podle Allporta je osobnost „dynamická organizace psychofyzických systémů uvnitř individua, která determinuje jeho jedinečné přizpůsobení ke svému prostředí“. Ve své teorii používá jako ústřední pojem rys, který chápe jako určité predispozice jednat napříč časem relativně stálým způsobem i v širokém rozsahu situací.

Allport vytvořil tři kategorie, do kterých lze zařadit všechny osobnostní rysy. Aby se mu to podařilo, vyhledal ve slovníku všechny slova popisující osobnostní dispozice (celkem jich bylo 4500) a ty následně rozřadil. První z kategorií jsou kardinální rysy, které predikují dlouhodobé chování jedince a umožňují mu dosahovat svých cílů. Druhou jsou centrální rysy, které jsou v určité míře zastoupeny v každém typu osobnosti, avšak nejsou tak dominantní jako kardinální – příkladem může být upřímnost. Poslední z kategorií, sekundární rysy,  vyvstávají na povrch v určitých situacích a dokreslují tak obraz osobnosti jedince v jeho celistvosti.

Allport se také zabýval vývojem osobnosti. Ten popsal prostřednictvím osmi funkcích „propria“. Tento termín vyjadřuje pohybující se lidskou podstatu, která kreativně usiluje o pozitivní vývoj. Funkcemi (aspekty jáství) jsou tělesné já (1. rok, pocit existujícího těla), identita já (2. rok, vědomí své identity, například dítě již slyší vlastní jméno a má své myšlenky), sebeuplatnění (3. rok, vědomí sebeúcty), rozrůstání já (4.-6. rok, extenze vědomého já, zvětšování rozsahu své angažovanosti), sebeobraz (5.-6. rok, vědomí sebepojetí, sebeobrazu, reálné vs. ideální já), já jako racionální řešitel (6.-12. rok, zvládání problémů), propriové směřování (adolescence, snažení se, plánování, motivace, řešení) a poslední poznávací já (plné sebeuvědomění, vhled a humor).

Allport se také intenzivněji zabýval tématem hodnot. Vnímá je jako systém, který vystupuje v životě člověka s různou naléhavostí a v různém hierarchickém uspořádání. Základní hodnotou jedince je stát se tím, po čem nejvíce touží. Ačkoliv druhy hodnot převzal od Sprangera (teoretické, ekonomické, estetické, sociální, politické, náboženské), používá je svérázným způsobem. Při studiu hodnot považuje za nejdůležitější osobnostní dispozice.

Dílo:

 • Studies in expressive movement (1933)
 • Attitudes, in A Handbook of Social Psychology (1935)
 • Personality: A psychological interpretation (1937)
 • The Psychologist’s Frame of Reference (1940)
 • Psychology of Rumor (1947)
 • The Individual and His Religion: A Psychological Interpretation (1950)
 • The Nature of Personality: Selected Papers (1950)
 • The Nature of Prejudice (1954, 1979)
 • Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality (1955)
 • Personality & social encounter (1960)
 • Pattern and Growth in Personality (1961)
 • Letters from Jenny (1965)
 • The Person in Psychology (1968)

Česky vyšlo:

 • O povaze předsudků (2004)

arienn.cz