Manická fáze

V rámci manické fáze se specifikují 3 stupně onemocnění podle závažnosti. Společnou charakteristikou je povznesená nálada a vyšší tělesná a duševní aktivita. Tato kategorie se může diagnostikovat, pokud se jedná pouze o jednu ataku. Pokud se afektivní fáze opakují (manické nebo i depresivní), diagnostikuje se bipolární afektivní porucha (F31). 

F30.0 Hypománie

Nejnižší stupeň mánie, při které jsou výrazné výkyvy nálady trvalé (jinak by se mohla diagnostikovat cyklotymie (F34.0), která označuje nestálost nálady mírné elace a mírné deprese, přičemž nálada není vztažena k životním událostem). Nejsou přítomné žádné halucinace ani bludy. Zvýšení nálady přetrvává alespoň po několik dnů, obvykle jsou přítomné i výrazné pocity zdraví a výkonnosti tělesné i duševní. Člověk prožívající hypománii je více společenský, upovídaný, důvěrnější, má zvýšenou sexuální energii a sníženou potřebu spánku. Tyto změny ale nejsou natolik významné, aby narušovaly jeho práci nebo vedly ke společenskému zavržení. Někdy místo euforické sociability dochází k podrážděnosti, domýšlivosti a nezávaznému chování. Může být narušena koncentrace a pozornost. 

Pro diagnózu hypománie musí být přítomno několik výše uvedených rysů, které spočívají ve změněné náladě a zvýšené aktivitě, a to po několik dní, ve větší míře a delším trvání než u cyklotymie. Práce a společenská aktivita je jen mírně narušena, při větším narušení se už diagnostikuje mánie. 

F30.1 Mánie bez psychotických příznaků 

Vyznačuje se zvýšenou náladou, která je nepřiměřená okolnostem a může se proměňovat od bezstarostné žoviálnosti až k téměř nekontrolovanému vzrušení. Charakteristická je zvýšená energie, aktivita a snížená potřeba spánku. Člověk ztrácí své normální sociální zábrany, neomaleně vyjadřuje své přehnaně optimistické a velikášské myšlenky, má zvýšené sebevědomí. Nedokáže udržet pozornost. 

Mohou se vyskytnout i poruchy vnímání (barvy jsou obzvlášť živé a krásné, hyperakuze – přecitlivělost na zvuky a tóny, zabývání se povrchem a detaily textilií). Jedinec se může pouštět do nepraktických a extravagantních plánů, může bezstarostně utrácet peníze (třeba i za naprosto neobvyklé věci), může být i agresivní, zamilovaný nebo dělat vtipy ta nepřiměřených okolností. U některých lidí je nálada spíše podrážděná a podezíravá. 

První fáze se většinou vyskytuje mezi 15 a 30 lety, ale neplatí to vždy, může se vyskytnout od pozdního dětství kdykoliv v průběhu života (po 80. roce by už to bylo hodně výjimečné). 

Pro diagnostiku musí fáze trvat alespoň jeden týden a odpovídat závažnosti výše uvedených kritérií. Narušuje běžnou práci i společenské aktivity. Změna nálady musí být provázena zvýšenou energií a několika popsanými symptomy (hlavně zvýšený tok řeči, snížená potřeba spánku, velikášství a přehnaný optimismus). 

F30.2 Mánie s psychotickými příznaky

Vážnější forma mánie, která byla popsána na předchozích odstavcích. Velké sebevědomí a velikášské myšlenky se mohou rozvinout do bludů. Pokud je člověk podrážděný a podezíravý, může se rozvinout perzekuční blud (stihomam, pocit, že je člověk pronásledován, je objektem spiknutí apod.). Mohou být bludy velikášské (megalomanské, člověk je chorobně přesvědčen o své neobyčejné významnosti) nebo i náboženské bludy o své identitě nebo o schopnostech. Halucinace a bludy mohou být specifikovány jako přiměřené nebo nepřiměřené náladě (zda mají emoční význam, jsou neutrální, jaké mají obsahy,…).

Myšlení je zrychlené, obvyklý je až myšlenkový trysk, takže se předmět hovoru může stát nesrozumitelný. Velká tělesná aktivita a vzrušení může způsobit agresivní nebo násilné jednání. Člověk může sám sebe zanedbávat (jídlo, pití, hygiena). 

Problémem při diagnostikování tohoto typu mánie je jeho odlišení od schizofrenie, zvlášť, pokud nebyla dříve zaznamenána hypománie nebo středně těžká forma mánie. Rozsáhlé bludy, nesrozumitelná řeč, excitace a násilí mohou zastínit základ, který leží právě v poruše afektivity. U bludů a halucinací záleží na tom, jestli jsou vztažené k náladě; pokud jsou trvalé a výrazné, pravděpodobně vhodnější je diagnóza schizoafektivní poruchy (F25). 

F30.8 Jiné manické fáze

F30.9 Manická fáze nespecifikovaná

Video: psychiatrický rozhovor s pacientem v manické fázi (eng)

 

Zpět na výčet psychických poruch a poruch chování. 


arienn.cz